Member Login
 • Blog for Thai /
 • Leadership /
 • คุณลักษณะ ภาวะผู้นำ แบบ Agile (The Agile Leadership)

คุณลักษณะ ภาวะผู้นำ แบบ Agile (The Agile Leadership)

January 9, 2019

ในโลกที่ไม่สามารถคาดเดาได้ และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้กลายมาเป็นการสร้างคุณค่าหรือลักษณะของการเป็นผู้นำ องค์กรต่าง ๆ จะตระหนักถึงประโยชน์อย่างมหาศาลของการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า แต่การทำงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ถือเป็นความท้าทายและทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ อย่างไรก็ตาม กระบวนการทำงานเหล่านั้นจะต้องต้องตอบโจทย์องค์กรและความต้องการของลูกค้าได้ในคราเดียวกัน

 • ผู้นำแบบ Agile ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรอะไร ?

ผู้นำแบบ Agile คือผู้ที่มีทักษะการทำงานเพื่อเชื่อมต่อคนในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กร เพื่อยกระดับสมรรถนะการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความชำนาญในการปรับเปลี่ยนความคิดของคนในองค์กร การเป็นผู้นำแบบ Agile ยังหมายถึง ต้องเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและสร้างกระแสหรือปลุกระดมได้ในเวลาเดียวกัน นี่คือแนวคิดของการเป็นผู้นำแบบ Agile เปรียบเสมือนการเดินทาง ที่ทุกคนต้องการเข็มทิศเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายได้อย่างถูกต้อง

 1. ชี้เป้าได้อย่างชัดเจน (Clarity of direction) คือการประสานการดำเนินงานกับคนในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์เดียวกัน เกิดความสอดคล้องและมีการแก้ไขร่วมกัน
 2. สร้างความไว้วางใจ (Build trust and show empathy) และทำให้คนในองค์กรมีความสามัคคี ด้วยการสื่อสารด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นความจริง
 3. เสริมพลังบวกให้คนในองค์กร (Empower others) ด้วยการมอบความรับผิดชอบในการตัดสินใจให้กับผู้อื่น และพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กรให้มีความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 4. ทำงานร่วมกัน (Work together) เน้นให้คนในองค์กรมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน
 5. พัฒนาการเรียนรู้  (Develop learning Agility) ส่งเสริมให้คนในองค์กรเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาและพัฒนาทักษะด้วยตัวของเขาเอง
 • ภาวะการเป็นผู้นำไม่เคยหยุดนิ่ง

ผู้นำแบบ Agile จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลักษณะการเป็นผู้นำที่ดีจะไม่สามารถทนต่อความไร้ประสิทธิภาพและสร้างความสมดุลให้กับเพื่อนร่วมงานและความต้องการของลูกค้าได้ โดยมีความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อลดระยะเวลาการทำงานให้ตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันความต้องการ ด้วยวิธีการกระตุ้นคนในองค์กรหรือทีมงานให้ทำงานได้ถึงเป้าหมายสำคัญ หัวใจสำคัญของความคิดในการเป็นผู้นำแบบ Agile จะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้การพัฒนาที่ดีขึ้นทุกวัน ผสมผสานวิธีการทำงานใหม่ ๆ ทั้งความคิดและการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน

กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คือการเดินทางที่มั่นคงทั้งคนในองค์กรและตัวองค์กรเอง เมื่อคุณก้าวขึ้นไปในฐานของผู้นำองค์กร คุณจะพบว่าคุณสามารถดึงดูดผู้คนรอบตัวได้มากขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างได้ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีและมีความคุ้มค่ามากเกินกว่าที่คุณจะคาดเดา

 

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**

Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

enquiry form

 • Please type the letters and numbers shown in the image.
 •  
  Captcha Code

  Click the image to see another captcha.


 • * All fields are required.