Member Login
PMP Prep Fast Track training

PMP® Prep Fast Track (THAI)

หลักสูตรนี้ออกเแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะเตรียมตัวสอบใบประกาศนียบัตร Project Management Professional (PMP®) ที่ยอมรับในระดับนานาชาตินอกเหนือจากนี้หลักสูตรนี้ยังรวบรวมเครื่องมือและตัวช่วยอื่นๆที่ทำให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจเนื้อหาขบวนการหลักการเและทคนิคที่ใช้บริหารโครงการรวมทั้งแบบทดสอบที่จะช่วยให้ผู้เข้ซึ่งาอบรมนำไปฝึกฝนและทำการวัดผลเพื่อให้สามารถสอบ PMP® ผ่านได้โดยง่าย 

เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนจะประกอบด้วย

 1. แบบเรียนจำนวน 1 เล่ม
 2. หนังสือ PMBOK® Guide, Sixth Edition 
 3. Case Study, ตัวอย่างและแบบฝึกหัด
 4. PMI® PMP® Handbook (soft copy) 
 5. PMI® PMP® Examination Content Outline (soft copy) 
 6. แบบทดสอบแบบออนไลน์ใช้ได้ 90 วัน (90-day unlimited online access to PMP® Practice Exams (1300+ questions)

หลักสูตรนี้จะช่วยผู้เข้าอบรมหรือผู้จัดการโครงการสามารถพัฒนาการบริหารโครงการโดยนำหลักการในหนังสือ PMBOK® Guide, Sixth Edition ซึ่งองค์ชั้นนำทั่วโลกได้นำมายึดถือและปฎิบัติ (Best Practice) ในการบริการโครงการ

หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยาการที่มากด้วยประสบการณ์ในการบริหารโครงการและได้ประกาศนีย์บัตร PMP®.

 

 

 

PMI, PMP, PMI-ACP, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc. 

ผู้ที่ทำงานด้านบริหารโครงการและมีความมุ่งมั่นที่จะเตรียมตัวสอบใบประกาศนีย์บัตร PMP®

ต้องการพัฒนาความรู้ของตนเองเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานและวิชาชีพในด้านนี้

Program managers, project managers, and project leaders, with experience managing project teams.

 

 

 

PMI, PMP, PMI-ACP, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

 

หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ 

 • ทราบถึงกลยุทธ์การบริหารโครงการทั้งทั้งสิบข้อ (10 knowledge area) ที่เสนอโดย PMBOK® Guide และ 5 ขบวนการในการบริหารโครงการ (Process Groups)
 • เข้าใจแนวทางและความแตกต่างของการบริหารจัดการโครงการที่มีอยู่หลากหลายเช่น Predictive (Waterfall), Agile, Iterative, Incremental and Adaptive environments.
 • เข้าในองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์และประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งเป็นส่วนที่ขับเเคลื่อนให้เกิดโครงการ
 • อธิบายปัจจัยสำคัญของการบริหารโครงการความหมายแนวคิดและกระบวนการที่ใช้ในการบริหารงานโครงการ
 • เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในการในการจัดการโครงการตามแนวPMBOK® Guide เพื่อนําไปใช้ในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • บริหารโครงการแบบบรูณาการโดยใช้กระบวนการและวิธิการที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับการบริหารโครงการ
 • ประเมินปัญหารวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดจากการสื่อสารที่พบเป็นประจํา (Communication issues)
 • สามารถกําหนดขอบเขตโครงการ (Define scope)
 • อธิบายถึงวิธิการบริหารจัดการตารางเวลาและขั้นตอนการดําเนินโครงการ (Developing and managing project schedule)
 • อธิบายถึงเครื่องและทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตรวจสอบและการควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ (Effective monitoring and controling project costs)
 • อธิบายความสำคัญของการพัฒนาแผนและจัดการด้านคุณภาพของโครงการ (Quality Management)
 • อธิบายถึงวิธิการในการจัดการความขัดแย้งในทีมบริหารโครงการและในกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ (Conflict among stakeholder)
 • พัฒนาและดูแลแผนบริหารความเสี่ยงและแผนรับมือความเสี่ยง (Risk Management)
 • อธิายประเภทของสัญญาและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง (Contract type and procurement issue)

 

PMI, PMP, PMI-ACP, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

ในเนื้อหาจะประกอบด้วย 10 องค์ความรู้ในการบริหารโครงการ(10 knowledge Area) ขบวนการ,(process) เครื่องมือและเทคนิค (tool and technique) Input output (ปัจจจัยและผลงาน) ต่างๆซึ่งมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้เหล่านี้ในการควบคุมต้นทุนกำหนดการและแผนงานขอบเขตของโครงการและการบริหารความเสี่ยงของโครงการซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมโครงการให้ดำเนินงานตามแผนตลอดทั้งโครงการตามที่ได้วางเอาไว้

Day 1

 • Course Introduction
  • PMP® Exam Overview
  • PMI® Code of Ethics
  • Baseline Practice Exam
 • Module 1: PMBOK® Guide Overview
  • Concepts and Standards
  • Knowledge Check
  • Group Activity
 • Module 2: Project Integration Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Group Activity
  • Practice Exam

Day 2

 • Module 3: Project Stakeholder Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Group Activity
 • Module 4: Project Communication Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Group Activity
 • Module 5: Project Scope Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Practice Exam

Day 3

 • Module 6: Project Schedule Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Group Activity
 • Module 7: Project Cost Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Group Activity
 • Module 8: Project Quality Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Group Activity
  • Practice Exam

Day 4

 • Module 9: Project Resources Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Group Activity
 • Module 10: Project Risk Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Group Activity
 • Module 11: Project Procurement Management
  • Concepts and Techniques
  • Case Study
  • Knowledge Check
  • Group Activity
  • Practice Exam

Day 5

 • PMP® Exam Preparation Activities
  • Knowledge Area Review
  • Practice Session – Key Terms, Acronyms, and Formulas
  • Knowledge Area Review
  • Exam Taking Tips
 • Final Practice Exam
 • Review of Exam
 • Wrap-up

 

 

PMI, PMP, PMI-ACP, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Public Project Management Training Course Information

 

2024 Special limited price offer!

Please contact us

COURSE DATES

 • 5 วัน
 • 35
 • ฿50000.00

PMP® Prep Fast Track - PMBOK Guide

 • Please type the letters and numbers shown in the image.
 •  
  Captcha Code

  Click the image to see another captcha.


 • * All fields are required.
20-24/11/2017
22-26/1/2018
15-17/3/2018,23-24/3/018
21-25/5/2018
16-20/7/2018
20-22/9/2018,28-29/9/2018
26-30/11/2017

enquiry form

 • Please type the letters and numbers shown in the image.
 •  
  Captcha Code

  Click the image to see another captcha.


 • * All fields are required.